samen-verder-klein.jpg
18 april 2024

Hoe gaan we samen met de VHVL-leden verder na de ALV KNGF?

Op 27 maart jl. vond de ALV van het KNGF plaats met enkele belangrijke agendapunten, waaronder het Kwaliteitskader. Tijdens een bewogen discussie bleek uiteindelijk dat dit Kwaliteitskader niet op voldoende steun kon rekenen en is het opnieuw weggestemd. Weliswaar met een kleiner verschil dan in november, maar wel weggestemd.

In dezelfde vergadering werd Lodi Hennink benoemd als voorzitter en daarmee is er weer een voorzitter aanwezig als kopman van het bestuur. Een bestuur, waarvan de bestuursleden tijdens deze ALV een motie van wantrouwen over zich heen kregen. Om een goede stemming over deze motie mogelijk te maken is de vergadering verdaagd en vind het vervolg van deze vergadering plaats op dinsdag 7 mei a.s., waar de motie in stemming wordt gebracht.

Overigens hebben Ellen Toet en Bert Mutsaers reeds hun conclusies getrokken uit het 2x wegstemmen van het Kwaliteitskader en stoppen zij per direct (Bert) en per 7 mei (Ellen) met hun bestuursfuncties. Een respectabel besluit, laat dat helder zijn.

Ook is inmiddels duidelijk dat SKF een beëindiging van de gesprekken met het KNGF als onvermijdelijk ziet. Ook dat heeft, net als de bovenstaande punten, forse gevolgen voor de fysiotherapie en alle betrokken partijen. Van KNGF-zijde horen we dat er op onderdelen, waaronder het Kwaliteitshuis, verder samengewerkt zou kunnen blijven worden. De verwachting is dat het op dit moment niet veel verder zal gaan.

Dit alles overziend is het overduidelijk, dat de beroepsgroep meer dan ooit verdeeld lijkt over de route naar de toekomst. Dit uit zich in de discussie over het Kwaliteitskader en ook in de motie van wantrouwen. Als deze wordt aangenomen zullen nieuwe bestuursleden deze route vorm moeten gaan geven. Zonder op deze ontwikkelingen vooruit te willen lopen, stemt het voor de BI’s in het algemeen en voor de VHVL in het bijzonder tot nadenken over de te volgen koers. Daarbij staat voorop dat wij, bestuur van de VHVL, eenheid binnen de fysiotherapie blijven nastreven. Maar wat als dat niet haalbaar meer lijkt? Dan komen er vragen bij ons op:

Is eenheid echt onhaalbaar? Is deze beroepsgroep fundamenteel zo verdeeld? Loopt deze verdeeldheid ook door de VHVL heen? Of zitten onze leden redelijk op één lijn? En zo ja, op welke lijn zitten de leden van de VHVL? Wat betekent dit voor de fysiotherapie in het algemeen en de specialismes in het bijzonder? Staan we nu voor langere tijd stil? Wat betekent het voor de regionalisering? Wat wil de VHVL hierin?

Belangrijk is om daar de komende tijd meer duidelijkheid over te krijgen. Daarbij spelen nog andere  aspecten een rol, zoals het gekoppelde lidmaatschap KNGF-BI. Als de huidige situatie niet gekeerd kan worden en dit tot een uitstroom van KNGF-leden leidt, betekent dit ook uitstroom van VHVL-leden. Dat raakt de VHVL in haar bestaansrecht. Ook niet onbelangrijk: de VHVL staat voor de belangenbehartiging van haar leden. Hoe kunnen we dat in de nabije toekomst, als eenheid niet haalbaar blijkt, het beste vorm geven en met welke partner?

Veel vragen waar het bestuur van de VHVL wel iets van vindt, maar waar het toch in de eerste plaats er om gaat om met jullie als leden te bespreken hoe jullie er tegen aankijken. In de komende tijd zullen we als bestuur VHVL het contact met jullie zoeken. Hoe we dat gaan doen en in welke vorm beslissen we op korte termijn. Als daar vanuit de leden al suggesties voor zijn, dan zijn die welkom via [email protected]


Namens het VHVL-bestuur,

Gerard van der Wees
voorzitter