ledenvergadering.jpg
22 november 2023

Algemene Ledenvergadering

De VHVL organiseert minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het VHVL. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Voorafgaand aan de ALV, werd door Maurice Sillen, een lezing gehouden met als onderwerp: Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES) bij patiĆ«nten met COPD. 

Aansluitend vond de Alegemene Ledenvergadering plaats. Hieronder kun je lezen welke agendapunten zijn behandeld.

Agenda ALV - 15 november 2023

**************************************************
 1. Opening
   
 2. Vaststellen agenda
   
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 31 mei 2023 - ter besluitvorming
   
 4. Wijziging Huishoudelijk Reglement
  Voorgesteld wordt de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen, ter besluitvorming
   
 5. Jaarplan, begroting en contributievoorstel 2024
  a) Bespreken Jaarplan 2024, ter bespreking
  b) Bespreken Contributievoorstel 2024, ter bespreking
  c) Bespreken Begroting 2024, ter bespreking

  Gevraagde besluiten:
  a) Goedkeuren Jaarplan 2024, ter besluitvorming
  b) Goedkeuren Contributievoorstel, ter besluitvorming
  c) Goedkeuren Begroting 2024, ter besluitvorming
   
 6. Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie
  Bespreking en beantwoording vragen, ter bespreking
   
 7. Mededelingen en rondvraag
  Om een goede beantwoording van vragen uit de rondvraag mogelijk te maken, verzoekt het bestuur om vragen voor de rondvraag uiterlijk 14 november a.s. schriftelijk in te dienen bij de secretaris via [email protected].
   
 8. Sluiting vergadering

 

Aanmelden voor voorprogramma en ALV; KLIK HIER