vhvl-knip.jpg
17 mei 2023

Algemene Ledenvergadering

De VHVL organiseert minimaal een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het VHVL. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Het bestuur van de VHVL nodigt je van harte uit voor de online Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 31 mei om 19.30 uur (inloggen kan vanaf 19:20 uur) .

De ALV
In de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van het jaarverslag van de activiteiten en het financieel jaarverslag 2022. 

Toelichting Beroepsprofiel
Naast bovenstaande punten staat het nieuwe Beroepsprofiel van de HVL-fysiotherapeut op de agenda ter besluitvorming. Dit Beroepsprofiel is door de schrijfgroep van de VHVL opgesteld op zowel master-niveau t.b.v. het deelregister, als op post-Hbo-niveau t.b.v. de aantekeningenregisters Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie.
Allereerst ligt dit document nu voor aan de ALV van de VHVL om later dit jaar vastgesteld te worden in de ALV van het KNGF.
Dit document is geschreven in aansluiting op het BP van de fysiotherapeut. In de tekst vind je dan ook het BP van de algemeen fysiotherapeut met bij elk onderdeel de aanvulling voor de HVL-fysiotherapeut op het profiel van de algemeen fysiotherapeut. Alle BI’s volgen deze werkwijze. In Bijlage 2 wordt de werkwijze verder toegelicht.

Tijdens de ALV wordt het document toegelicht door Jan Custers namens de schrijfgroep en is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Het bestuur stelt voor om dit BP vast te stellen.
Na dit besluit wordt het BP aangeboden aan de ALV van het KNGF.
In de najaars-ALV 2023 van het KNGF wordt dit BP dan definitief vastgesteld. Dit is de gebruikelijke procedure binnen het KNGF.

De vergaderstukken voor de vergadering tref je vanaf 17 mei 2023 aan de rechterzijde van deze pagina of kun je opvragen via [email protected] .  

Klik hier om je aan te melden voor de ALV.

Tot ziens op 31 mei!

Bestuur VHVL

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

Datum:  31 mei 2023
Tijd:       19.30 uur
Locatie: Online (via Teams)
 
Agendapunten
 
 1. Opening
   
 2. Vaststellen agenda
   
 3. Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2022, ter besluitvorming
   
 4. Verantwoording beleid VHVL 2022, ter bespreking
  a)   Secretariële jaarverslag 2022
  b)   Presentatie financiële jaarverslag 2022
  c)   Verslag kascommissie

  Gevraagde besluiten: ter besluitvorming
  d)   Goedkeuring en decharge gevoerde beleid
  e)   Goedkeuring en decharge gevoerde financiële beleid
  f)   Besluit toevoegen exploitatieresultaat aan de
        algemene reserve
   
 5. Benoeming kascommissie, ter besluitvorming
  Henk Koper is inmiddels twee jaar lid van de kascontrolecommissie. Gebruikelijk is, om deze taak om de twee jaar te laten rouleren. Mocht hier geen kandidaat voor zijn, dan is Henk Koper bereid om nog voor een derde jaar deze functie te vervullen.
  Steven Kleinveld is inmiddels één jaar lid van deze commissie en is nog voor een tweede jaar beschikbaar. 

  Gevraagde besluiten
  a)   Vanuit de ALV een opvolger benoemen voor Henk Koper of Henk Koper benoemen voor een derde jaar als lid kascommissie.
  b)   Steven Kleinveld benoemen voor een tweede jaar als lid kascommissie.
   
 6. Bespreken en vaststellen Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut, ter bespreking en besluitvorming
  In de bijlage vindt u het concept-beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut (BP) Dit BP is opgesteld door een schrijfgroep, bestaande uit Alex van ’t Hul, Jan Custers, Retze Achtien en Anne-Loes van der Valk met Sandra Verhalen als verantwoordelijk bestuurslid.
  Deze update is onderdeel van een project waarbij alle BI’s hun BP van een update voorzien. Na vaststellen van dit concept door de ALV van de VHVL wordt het BP in de ALV KNGF in het najaar van 2023 definitief vastgesteld.
  Tijdens de vergadering wordt dit BP uitgebreid toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie over dit BP.

  Gevraagd besluit:
  Vaststellen Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut
   
 7. Mededelingen en rondvraag
  Om een goede beantwoording van vragen uit de rondvraag mogelijk te maken, verzoekt het bestuur om vragen voor de rondvraag uiterlijk 29 mei a.s. schriftelijk in te dienen bij de secretaris via [email protected].
   
 8. Sluiting vergadering