bas-wolbers-klein.jpg
12 oktober 2023

Blog Bas - oktober

Als VHVL zijn we op koers.... Na de definitieve erkenning van longfysiotherapeut en het daarmee samenhangende register is de VHVL op koers.

Deze koers betekent een beter tarief en zichtbaarheid van de hart- vaat- longfysiotherapeut in het huidige zorglandschap. De ontwikkelingen vragen van ons om de samenwerking op te zoeken en aan te gaan met belanghebbende partijen en netwerken. Meest recente gesprekken met deze netwerken, de zorginkopers van de zorgverzekeraars en de leden zullen leiden tot een betere positionering van de gespecialiseerde hart- vaat- longfysiotherapeut. Als onderdeel van huidige en toekomstige coöperaties zal de longfysiotherapeut zich weer met name bezig houden met de inhoud en niet met discussie en de bureaucratie. Niet met dubbele contributies en dubbele registers. Er ligt nog een schone taak in het verschiet, echter de eerste wapenfeiten zijn noemenswaardig. Zorgverzekeraars uiten de intentie om met name de VHVL nadrukkelijk mee te nemen in het zorginkoopbeleid voor het komend jaar en de jaren erna. 

Uiteindelijk zal de patiënt, haar belangenorganisaties en de erkende verbijzondering hart- vaat- longfysiotherapie de welverdiende erkenning krijgen die het toekomt. Een nog grote groep onbereikbare patiënten zal hiermee beter de weg gaan vinden waar kwaliteit geborgd en gemonitord is door de eigen beroepsgroep, ondersteund door een consistente uniforme wijze van dataverzameling. De komst van één Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor alle fysiotherapeuten helpt daarbij. 

Wat betekent dit concreet?
Selectieve inkoop voor de geregistreerde longfysiotherapeuten is voor 2023 al van kracht via Zilveren Kruis en Menzis. Dit geldt ook voor 2024.

Met CZ zijn de gesprekken voor 2024 nog gaande. Zowel CZ als VHVL werken er naar toe en gaan er van uit, dat in de 1e helft van 2024 longfysiotherapeuten uit onze registers én aangesloten bij VHVL-erkende netwerken in aanmerking komen voor selectieve inkoop en de netwerkzorgmodule, inclusief het hogere tarief van deze module.

Met VGZ zijn de gesprekken nog in de verkennende fase voor wat betreft selectieve inkoop.